18.04.2024

System zarządzania bezpieczeństwem informacji – czym jest i jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia?

facebook linkedin instagram

System zarządzania bezpieczeństwem informacji – czym jest i jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia?

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla organizacji zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój technologii. Można temu sprostać dzięki normie ISO 27001, która daje narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji – niezależnie od jej wielkości, branży i profilu działalności. Czym wyróżnia się SZBI? W jaki sposób przebiega proces certyfikacji i dlaczego warto do niego przystąpić? Poznaj korzyści, które przynosi system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO 27001!

Dlaczego ISO 27001 jest kluczowe dla organizacji?

Wdrożenie ISO 27001 pełni istotną funkcję w rozwoju każdej organizacji. Jej uniwersalny charakter sprawia, że ma szerokie zastosowanie. Poznaj rolę, jaką odgrywa w ochronie aktywów informacyjnych!

Czym jest norma ISO 27001?

ISO 27001 to jeden z międzynarodowych standardów ISO, czyli International Organization for Standarization (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej), który stawia wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na każdym etapie – od ustanowienia, przez wdrożenie, po jego utrzymanie. Tym, co wyróżnia standard jest elastyczność, wynikająca z ogólnych zastosowań, sprawdzających się w organizacjach o różnej wielkości. Co więcej, ISO 27001 w kompleksowy sposób podchodzi do bezpieczeństwa informacji, na które składa się zachowanie poufności, integralności oraz dostępności informacji. Wyznacza również zasady postępowania z ryzykiem.

Znaczenie normy ISO 27001 w ochronie aktywów informacyjnych

Głównym celem ISO 27001 jest przede wszystkim redukcja ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa informacji i danych. Obszary, które wpływają na bezpieczeństwo informacji, obejmują bezpieczeństwo: fizyczne, osobowe, teleinformatyczne oraz prawne. Zakres bezpieczeństwa informacji jest zatem bardzo szeroki, a cyberbezpieczeństwo stanowi tylko jeden z filarów ISO 27001.

SZBI – co to za system? 

Dlaczego należy chronić informacje, czym one są i czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji – poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

Co to jest informacja i dlaczego należy ją chronić?

Informacja stanowi rodzaj danych niezbędnych do prowadzenia danego biznesu. Może przybierać różne formy: cyfrową, materialną czy niematerialnych informacji. Istnieją dwa główne powody, dla których należy ją chronić. Po pierwsze, organizacje muszą spełniać stawiane im wymagania prawne, np. w kontekście ochrony danych osobowych. Po drugie, ochrona danych organizacji to często jej być albo nie być na rynku. Co więcej, wdrożenie adekwatnych procedur i zabezpieczeń przynosi istotne korzyści, a mianowicie usprawnienie działań i podniesienie efektywności.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

SZBI, czyli system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS – Information Security Management System), którego podstawę stanowi ISO 27001. Wdrożenie go w organizacji ma pozwolić na kompleksową ochronę zasobów informacyjnych poprzez zastosowanie właściwych procedur, polityk i zabezpieczeń. Informacje są wówczas odpowiednio chronione, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko wystąpienia sytuacji, takich jak nieuprawniony dostęp do danych.

Jak wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami ISO 27001 składa się z kilku etapów. Procedura rozpoczyna się od analizy stanu faktycznego, a w tym identyfikacji wymagań prawnych, biznesowych i analizy aktywów – etap ten często nazywany jest „audytem zerowym” lub „audytem wstępnym”. W ten sposób można zidentyfikować potrzeby, postawić konkretne cele i stworzyć odpowiedni plan zarządzania ryzykiem w danej organizacji. Aby prawidłowo zaplanować zakres systemu i harmonogram dalszych prac, konieczne jest przeprowadzenie tego etapu i odniesienie jego wyników do punktów normy. 

Kolejny krok to ustanowienie zasad i ich wdrożenie poprzez: 

 • określenie podstawowych procesów w organizacji; 
 • określenie zakresu systemu;
 • zdefiniowanie ról, odpowiedzialności i uprawnień;
 • opracowanie adekwatnych polityk zgodnych z wymaganiami normy;
 • wprowadzenie zrozumiałych przez pracowników procedur i zabezpieczeń;
 • wyznaczenie celów organizacji spełniających kryterium mierzalności;
 • przeprowadzenie analizy ryzyka;
 • przygotowanie dokumentacji systemowej;
 • przeprowadzenie przeglądu zarządzania.

Cały proces nie kończy się jednak na tym etapie. Konieczne jest stałe mierzenie efektów i cykliczna ocena zgodności zastosowanych rozwiązań z normą ISO 27001. Służą temu audyty wewnętrzne, których przeprowadzanie jest jednym z wymagań normy. Pozwalają one na wychwycenie niezgodności, a następnie wprowadzenie działań naprawczych, pozwalających na dalsze doskonalenie SZBI. 

Jakie korzyści płyną z wdrożenia SZBI?

Organizacja, która wdroży SZBI zgodny z ISO 27001, może czerpać liczne korzyści. Jak międzynarodowy standard wpływa na rozwój biznesu? Najważniejsze zalety obejmują, m.in.:

 • zabezpieczenie i ochronę aktywów informacyjnych; 
 • dostarczenie narzędzi umożliwiające zachowanie poufności, integralności i dostępności danych w organizacji; 
 • podnoszenie świadomości pracowników na temat zagrożeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa informacji; 
 • minimalizację ryzyka wystąpienia wszelkiego rodzaju incydentów oraz zapobieganie ich efektom, czyli m.in. potencjalnym stratom finansowym; 
 • uporządkowanie procesów i obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji w danej organizacji; 
 • budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku; 
 • profesjonalny i wiarygodny wizerunek, który przekłada się na większe zaufanie klientów; 
 • możliwość uzyskania certyfikatu ISO 27001 po przystąpieniu do certyfikacji i pozytywnym wyniku oceny zgodności. 

Czym jest certyfikat ISO 27001?

Certyfikat ISO 27001 jest dokumentem wydanym przez niezależną stronę trzecią tj. jednostkę certyfikującą, świadczącym o tym, że dana organizacja spełniła wymagania postawione przez ISO 27001. Aby uzyskać tego typu oficjalne potwierdzenie konieczne jest zgłoszenie się do odpowiedniej jednostki certyfikującej, która.ma kompetencje, by takie oceny zgodności przeprowadzać. 

Na podstawie wniosku o certyfikację wypełnionego przez organizację, jednostka może przedstawić szczegóły oferty na przeprowadzenie tego procesu. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana przez klienta, prowadzi to do podpisania umowy, a następnie wyznaczony zostaje zespół audytorski i termin audytu. 

Po przeprowadzonym audycie certyfikującym powstaje raport z rekomendacjami audytora wiodącego. Następnie dokument ten trafia do jednostki certyfikującej, która podejmuje decyzję dotyczącą wydania certyfikatu ISO 27001. Uzyskanie oficjalnego zaświadczenia o spełnieniu wymagań międzynarodowego standardu, w dodatku od renomowanej jednostki oceniającej zgodność, może stać się wartościowym narzędziem marketingowym dla organizacji.

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.