Certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001

Certyfikat Audytora Wiodącego wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017 to nowa usługa w ofercie CeCert, realizowana od września 2022r. Proces certyfikacji prowadzony jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.
Aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez CeCert kandydat musi w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o certyfikację dostępny poniżej, jak również dołączyć do niego dowody potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.

KRYTERIA CERTYFIKACJI POCZĄTKOWEJ:

 1. Kryterium wykształcenia
  Kandydat powinien zapewnić, że posiada co najmniej wykształcenie zawodowe lub przeszedł szkolenie na poziomie równoważnym wykształceniu wyższemu
  Przykładowy dowód: dyplom, świadectwo ukończenia.
 2. Kryterium doświadczenia zawodowego
  Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej jednego roku pracy w jednym z wymienionych obszarów:• bezpieczeństwo informacji,
  • technika informatyczna,
  lub powiązanych sektorach.
  Doświadczenie to jest równoważne z:
  • przeprowadzeniem min. 5 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • przeprowadzeniem min. 2 wdrożeń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  Przykładowy dowód: Świadectwo pracy, umowa, referencje, lista audytów.
 3. Kryterium przeszkolenia
  Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć szkolenie dla Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001. Szkolenie to musi spełniać następujące kryteria: – szczegóły wymagań zawarte są w załączonym dokumencie Kryteria kwalifikacyjne dla programu certyfikacji:Przykładowy dowód: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Kandydaci, którzy samodzielnie przygotowali się do egzaminu, spełniając wymagania zawartości merytorycznej proszeni są o przesłanie oświadczenia o spełnieniu tego kryterium.
  Przykładowy dowód: Oświadczenie o znajomości wymagań kwalifikacyjnych

Jak przebiega proces certyfikacji na Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001?

 1. Wypełnij wniosek o certyfikację - dołącz skany dowodów spełnienia wymagań
 2. Przegląd wniosku przez CeCert - zakwalifikowanie bądź nie do egzaminu
 3. Opłacenie egzaminu zgodnie z przesłaną fakturą pro-forma
 4. Wyznaczenie terminu i miejsca egzaminu
 5. Egzamin
 6. W przypadku zdania egzaminu kandydat proszony jest o podpisanie umowy o certyfikację jako warunek otrzymania certyfikatu
 7. Otrzymanie certyfikatu - ważny 3 lata
 8. Po okresie 3 lat następuje proces odnowienia certyfikatu

Jak wygląda egzamin na Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001?

 1. Część teoretyczna – składająca się z 28 pytań jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru, oraz 2 pytań otwartych.
 2. Za każde poprawnie rozwiązane pytanie części teoretycznej Kandydat uzyskuje 1 punkt, tym samym łącznie można uzyskać 30 pkt.
 3. Czas trwania części teoretycznej to 45 minut.
 4. Część praktyczna – składające się z dwóch zagadnień problemowych do rozwiązania przez kandydata w formie wypowiedzi ustnej.
 5. Za każde rozwiązane studium przypadku części praktycznej kandydat uzyskuje do 5 punktów, czyli w sumie może uzyskać 10 pkt.
 6. Łączny czas trwania części praktycznej to 40 minut.

Dlaczego Certyfikacja Osób z CeCert?


Harmonogram egzaminów
Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym harmonogramem egzaminów pod poniższym linkiem:
Harmonogram

Jesteśmy prężnie rozwijającą się jednostką certyfikującą
Stale rozwijamy swoje kompetencję oferując nowe usługi

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!