Certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001


Certyfikat Audytora Wiodącego wg PN-EN ISO/IEC 27001:2023 to nowa usługa w ofercie CeCert, realizowana od września 2022r. Proces certyfikacji prowadzony jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. Począwszy od 25 kwietnia 2023 r. usługa realizowana jest w ramach udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji akredytacji – nr AC 232, tym samym wydany przez CeCert certyfikat spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).
Aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez CeCert kandydat musi w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o certyfikację dostępny poniżej, jak również dołączyć do niego dowody potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym harmonogramem egzaminów pod poniższym linkiem:

Aktualny harmonogram egzaminów

Poniższe kryteria kwalifikacyjne stanowią wyciąg z wymagań z programu certyfikacji osób PCO-1 – Audytor Wiodący SZBI wg. normy PN-EN ISO/IEC 27001 i jest zbiorem wymagań, które muszą zostać spełnione przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikacji początkowej i ponownej na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-EN ISO/IEC 27001

KRYTERIA CERTYFIKACJI POCZĄTKOWEJ:

 1. Kryterium wykształcenia

Kandydat powinien zapewnić, że posiada co najmniej wykształcenie średnie w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
Przykładowy dowód: dyplom, świadectwo ukończenia.

 1. Kryterium doświadczenia zawodowego

Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej dwóch lat pracy w wymiarze pełnego etatu (w ostatnich 5 latach) w jednym z wymienionych obszarów:
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrona danych osobowych,
  • technologii informacyjnych,

lub

 •  przeprowadził w ostatnich 5 latach audyty (pierwszej, drugiej lub trzeciej strony) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 27001 w wymiarze minimum 20 audytorodni

Przykładowy dowód: Świadectwo pracy, umowa, referencje, lista audytów.

 1. Kryterium przeszkolenia

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć z sukcesem 40 godzinne szkolenie obejmujące swoim zakresem proces zarządzania audytem i audytowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001. Szkolenie to musi obejmować zarówno część teoretyczną oraz ćwiczeniową w następujących zagadnieniach tematycznych:

 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC 27002, PN-EN ISO/IEC 27006 i PNEN ISO 19011;
 • wzajemne relacje między normami PN-EN ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC 27002, PN-EN ISO/IEC 27006 i PN-EN ISO 19011;
 • ustanowienie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych;
 • podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń, systemów i sieci informacyjnych – analiza i ocena ryzyka;
 • przygotowanie i planowanie działań audytowych;
 • przeprowadzanie działań audytowych;
 • metody i techniki audytowania;
 • komunikowanie się podczas audytu;
 • sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu, przygotowanie raportu z audytu;
 • ustalenia audytowe, ocena wyników/ zgodności /niezgodności oraz zarządzanie niezgodnościami;

Przykładowy dowód: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

KRYTERIA PONOWNEJ CERTYFIKACJI:
W trzyletnim okresie ważności certyfikatu, osoba certyfikowana powinna zadbać o podnoszenie swoich kompetencji w zakresie, w którym otrzymała certyfikat. 
Przy ponownej ocenie CeCert wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 1. Kryterium przeszkolenia

Udział w min 1 szkoleniu / konferencji branżowej rocznie, związanej z szeroko pojętym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 27001
Przykładowy dowód: zaświadczenie / certyfikat

 1. Kryterium doświadczenia zawodowego:

Przeprowadzenie w 3 letnim okresie audytu/audytów (pierwszej, drugiej lub trzeciej strony) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnych z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 27001 o łącznym wymiarze czasu minimum 10 audytorodni.
Przykładowy dowód: lista zrealizowanych audytów


Jak przebiega proces certyfikacji na Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001?

 1. Wypełnij wniosek o certyfikację - dołącz skany dowodów spełnienia wymagań
 2. Przegląd wniosku przez CeCert - zakwalifikowanie bądź nie do egzaminu
 3. Opłacenie egzaminu zgodnie z przesłaną fakturą pro-forma
 4. Wyznaczenie terminu i miejsca egzaminu
 5. Egzamin
 6. W przypadku zdania egzaminu kandydat proszony jest o podpisanie umowy o certyfikację jako warunek otrzymania certyfikatu
 7. Otrzymanie certyfikatu - ważny 3 lata
 8. Po okresie 3 lat następuje proces odnowienia certyfikatu

Jak wygląda egzamin na Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001?

 1. Część teoretyczna – składająca się z 28 pytań jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru, oraz 2 pytań otwartych.
 2. Za każde poprawnie rozwiązane pytanie części teoretycznej Kandydat uzyskuje 1 punkt, tym samym łącznie można uzyskać 30 pkt.
 3. Czas trwania części teoretycznej to 45 minut.
 4. Część praktyczna – składające się z dwóch zagadnień problemowych do rozwiązania przez kandydata w formie wypowiedzi ustnej.
 5. Za każde rozwiązane studium przypadku części praktycznej kandydat uzyskuje do 5 punktów, czyli w sumie może uzyskać 10 pkt.
 6. Łączny czas trwania części praktycznej to 40 minut.

Dlaczego Certyfikacja Osób z CeCert?


Harmonogram egzaminów

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym harmonogramem egzaminów pod poniższym linkiem:
Harmonogram

Jesteśmy prężnie rozwijającą się jednostką certyfikującą

Stale rozwijamy swoje kompetencję oferując nowe usługi

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!