Audytor Wewnętrzny EMS wg PN-EN ISO 14001:2015Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Zapisy normy PN-EN ISO 14001:2015 zobowiązują kierownictwo organizacji zapewnienie niezbędnych szkoleń w celu budowania świadomości i kompetencji zaangażowanego personelu. Oferowane przez CeCert szkolenie jest przeznaczone dla osób, które przygotowują się do roli audytora wewnętrznego, a także chcą zapoznać się z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 19011:2018. Szkolenie rozpocznie się kilka dni przed planowaną sesją on-line pracą własną uczestnika. Uczestnik otrzyma materiał do zapoznania się i test do rozwiązania. Pierwsza sesja on-line będzie wspólnym omówieniem testu, następnie kurs będzie przebiegał wg poniższego planu.


Co możesz uzyskać:

 1. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 1401:2015.
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 3. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 4. Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”;
 5. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 6. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wystawionego przez jednostkę certyfikującą

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych wymagań ISO 14001
 2. Terminy i definicje
 3. Wymagania w zakresie dokumentacji
 4. Kluczowe zagadnienia środowiskowe
 5. Ogólne wymagania prawne (struktura)
 6. Aspekty środowiskowe
 7. Wymagania ISO 19011:2018 dla audytu
 8. Role i obowiązki w zespole audytowym
 9. Planowanie i przeprowadzanie audytu
 10. Metody i techniki audytowania
 11. Aspekty komunikacyjne związane z przeprowadzaniem audytów
 12. Przygotowanie listy pytań audytowych.
 13. Przygotowywanie raportu z audytu.
 14. Działania poaudytowe.
 15. Niezgodności (formułowanie, dokumentowanie klasyfikacja).
 16. Egzamin (test wiedzy)

Szczegóły dotyczące szkoleń


Terminy i aktualne ceny w jednym miejscu:

Pobierz aktualny harmonogram szkoleń

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!