Wymagania normy PN-ISO 37001:2017 i dobre praktyki wdrażania
Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Wymagania normy PN-ISO 37001:2017 i dobre praktyki wdrażania to intensywne jednodniowe szkolenie prowadzone w trybie on-line. Norma 37001 określa wymagania i wytyczne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. System może być samodzielny lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania. W niniejszej normie uwzględniono następujące kwestie dotyczące działań organizacji:
— korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
— korumpowanie przez organizację;
— korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie organizacji;
— korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).
Norma PN-ISO 37001 ma zastosowanie tylko do zjawiska korupcji. Ustalono w niej wymagania i podano wytyczne dla systemu zarządzania, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji.


Korzyści ze szkolenia wymagania normy PN-ISO 37001:2017

 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceny, czy system oparty na ISO 37001 będzie przydatny dla organizacji,
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie zasad planowania i wdrażania wewnętrznych systemów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji,
 3. Zrozumienie wymagań normy ISO 37001 oraz relacji między nimi,
 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i najczęstszych błędów popełnianych przy jej wdrażaniu,
 5. Zapoznanie i ocena już istniejących rozwiązań antykorupcyjnych i zapobiegających nadużyciom w organizacji,
 6. Zaplanowanie wdrożenia w jednostce systemu zgodnego z wymaganiami ISO 37001,
 7. Zintegrowanie systemu z innymi systemami zarządzania.

Program szkolenia:

 1. Źródła nadużyć wewnętrznych i korupcji w organizacji.
 2. Systemowe podejście do problemu korupcji i nadużyć. Zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości. Kultura organizacyjna
 3. Antykorupcja a kontrola zarządcza (sektor publiczny). Antykorupcja a compliance (sektor gospodarczy).
 4. Norma ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi na tle innych norm zarządzania ISO. Wymagania i wytyczne.
 5. Wdrożenie systemu a ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej i korporacyjnej.
 6. Cele i zakres normy. Czy można całkowicie zapobiec nadużyciom i korupcji?
 7. Najważniejsze definicje.
 8. Przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej.
 9. Ocena kontekstu i relacji z interesariuszami. System szyty na miarę.
 10. Ocena ryzyka korupcji i nadużyć. Zarządzanie ryzykiem. Prosta metodyka.
 11. Przywództwo i zaangażowanie kadry kierowniczej. Przywództwo formalne i faktyczne. Typy postaw przełożonych wobec ryzyka nadużyć i korupcji.
 12. Polityka antykorupcyjna.
 13. Role, odpowiedzialność i zadania w systemie.
 14. Pełniący funkcję zapewnienia zgodności antykorupcyjnej. Uprawnienia i zadania – wymagania i dobre praktyki. Kto będzie dobrym kandydatem?
 15. Prezenty, gościnność, darowizny. Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja? Polityka prezentowa.
 16. Certyfikacja: zalety, koszty, wyzwania.
 17. Test. Podsumowanie i dyskusja.

Szczegóły dotyczące szkolenia Wymagania normy 37001


Profil Trenera Prowadzącego

  -Ekspert z ponad 25-letnim praktycznym doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki, sygnalistów i compliance;
  - Autor i współautor wielu publikacji, m.in.: „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,;
  - Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE;
  - Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy compliance, antykorupcyjne i kanały zgłoszeniowe w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy, to zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!