POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

CeCert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trosce o bezpieczeństwo powierzonych przez Państwa danych osobowych działa w oparciu o akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych – w szczególności  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Wobec powyższego, wypełniając obowiązek wynikający z przepisów RODO, informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.cecert.pl (dalej jako: Strona Internetowa), w tym w szczególności o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, jak również o prawach podmiotów danych z tym związanych.

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych oraz właścicielem Strony Internetowej jest CeCert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000776156, NIP: 1231429092, REGON: 382803094  adres e-mail: iod@cecert.pl (dalej jako: Administrator).

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto stosuje się do zasad wynikających bezpośrednio z przepisów RODO, tj. Administrator zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych i uzasadnionych celach, były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność wykonywana na danych osobowych np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego pobierane są od Państwa  następujące dane osobowe:

  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nr telefonu,
  4. adres e-mail.
  • Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek niezbędny do realizacji przedmiotu Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa pozostawienia danych będzie równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia Państwu pomocnych informacji.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy lub cofnięcia Państwa zgody.

5. Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. We wskazanym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, innym odbiorcom danych np., podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, w tym hostingujące stronę internetową.   

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

  • Ochrona danych

Nasza Strona Internetowa oraz znajdujący się na niej formularz jest zaszyfrowany z użyciem protokołu SSL. Dla bezpieczeństwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i oferujących najwyższe standardy bezpieczeństwa firm hostingowych.

  • Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są sprzedawane a oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

6. Prawa osób

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu wykonania swoich powyżej wskazanych praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

7. Prawo do wniesienia skargi

CeCert Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

Zakres usług i czynności oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej będą w przyszłości rozszerzane. W świetle czego zastrzegamy możliwości wprowadzania bieżących zmian w niniejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana będzie ogłaszana za pośrednictwem Strony Internetowej. Polityka Prywatności, w której zostały wprowadzone stosowne modyfikacja będzie oznaczona datą, od której nowa Polityka Prywatności obowiązuje. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Andrzej Lewandowski
Newmedia marketing director