Audytor Wiodący SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015

Szkolenie Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem. Przeznaczone przede wszystkim dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Jest ono podstawowym szkoleniem dla osób planujących rozpocząć karierę audytora wiodącego w jednostce certyfikującej takiej jak CeCert.

Jeśli planujesz zostać naszym audytorem zapytaj o zniżki na to szkolenie

 
 
 

 
 
 
 


Korzyści ze szkolenia Audytor Wiodący ISO 9001

 1. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 3. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 4. Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”;
 5. Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w SZJ.
 6. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 7. Zrozumienie wymagań certyfikacyjnych i zasad audytu trzeciej strony,

Program szkolenia Audytor Wiodący ISO 9001

 1. Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony – wyjaśnienie, różnice, podobieństwa.
 2. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 3. Role i odpowiedzialności w procesie audytu; poufność (wg PN-EN ISO 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).
 4. Przebieg i dokumentowanie audytu (wg ISO PN-EN 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).
 5. Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 6. Praktyki audytowe: rola audytora, przegląd dokumentacji, planowanie audytu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów audytowych, audytowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, spotkanie zamykające, raport z audytu i działania poaudytowe. – praca warsztatowa.
 7. Certyfikacja i akredytacja (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015) – rozróżnienie pojęć, zasady.
 8. Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 9. Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu.
 10. Egzamin

Jeśli szkolenia to z CeCert


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!