Certyfikat Osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną wg rozporządzenia 2017/745

Jesteśmy członkiem afiliowanym:
Certyfikat Osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną wg rozporządzenia 2017/745 to usługa certyfikacji osób tj potwierdzenia kompetencji realizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby oraz wymagań zasadniczych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu przez CeCert wiedzy i umiejętności kandydata przez ocenę jego doświadczenia zawodowego, wykształcenia i przeszkolenia, a także egzamin realizowany w formie pisemnej. Aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez CeCert kandydat musi w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o certyfikację dostępny poniżej, jak również dołączyć do niego dowody potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i przeszkolenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym harmonogramem egzaminów pod poniższym linkiem:

Aktualny harmonogram egzaminów

Poniższe kryteria kwalifikacyjne stanowią wyciąg z wymagań z programu certyfikacji osób PCO-3 – Osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną wg rozporządzenia 2017/745 i jest zbiorem wymagań, które muszą zostać spełnione przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikacji początkowej i ponownej.

KRYTERIA CERTYFIKACJI POCZĄTKOWEJ:

 1. Kryterium wykształcenia

Kandydat powinien zapewnić, że posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Przykładowy dowód: dyplom, świadectwo ukończenia.

 1. Kryterium doświadczenia zawodowego

W przypadku posiadania przez Kandydata wykształcenia wyższego w dziedzinie:

 • prawa,
 • medycyny,
 • farmacji,
 • inżynierii
 • lub innej odpowiedniej do wyrobów medycznych dziedzinie nauki,

Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie kwestii regulacyjnych lub systemów zarządzania jakością w dziedzinie wyrobów medycznych w wymiarze co najmniej 1 roku pracy (w przeliczeniu na pełen etat niezależnie od formy zatrudnienia) w ostatnich 6 latach.

W przypadku posiadania przez Kandydata wykształcenia wyższego w zakresie innym niż wymienionym w punkcie wyżej, Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie kwestii regulacyjnych lub systemów zarządzania jakością w dziedzinie wyrobów medycznych w wymiarze co najmniej 4 lat pracy (w przeliczeniu na pełen etat niezależnie od formy zatrudnienia) w ostatnich 6 latach.

Przykładowy dowód: świadectwo pracy, umowa, referencje.

 1. Kryterium przeszkolenia

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć z sukcesem szkolenia obejmujące swoim zakresem tematykę następujących norm i aktów prawnych:

 1. PN-EN ISO 13485,
 2. PN-EN ISO 14971,
 3. PN-EN ISO 10993-1
 4. rozporządzenia 2017/745,
 5. ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Przykładowy dowód: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ze specyfikacją poruszanych zagadnień.

KRYTERIA PONOWNEJ CERTYFIKACJI:
W trzyletnim okresie ważności certyfikatu, osoba certyfikowana powinna zadbać o podnoszenie swoich kompetencji w zakresie, w którym otrzymała certyfikat. 
Przy ponownej ocenie CeCert wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 1. Kryterium przeszkolenia

Udział w min 1 szkoleniu / konferencji branżowej rocznie, związanej z szeroko  rozumianym obszarem wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie problematyki systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych, zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 13485 lub rozporządzenia 2017/745

Przykładowy dowód: zaświadczenie / certyfikat

 1. Kryterium doświadczenia zawodowego:

Kandydat powinien zapewnić, że posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie kwestii regulacyjnych lub systemów zarządzania jakością w dziedzinie wyrobów medycznych w wymiarze co najmniej 2 lat pracy (w przeliczeniu na pełen etat niezależnie od formy zatrudnienia) w ostatnich 3 latach.

Przykładowy dowód: świadectwo pracy, umowa, referencje.


Jak przebiega proces certyfikacji na Osobę odpowiedzialną za zgodność regulacyjną wg rozporządzenia 2017/745

 1. Wypełnij wniosek o certyfikację - dołącz skany dowodów spełnienia wymagań
 2. Przegląd wniosku przez CeCert - zakwalifikowanie bądź nie do egzaminu
 3. Opłacenie egzaminu zgodnie z przesłaną fakturą pro-forma
 4. Wyznaczenie terminu i miejsca egzaminu
 5. Egzamin
 6. W przypadku zdania egzaminu kandydat proszony jest o podpisanie umowy o certyfikację jako warunek otrzymania certyfikatu
 7. Otrzymanie certyfikatu - ważny 3 lata
 8. Po okresie 3 lat następuje proces odnowienia certyfikatu

Jak wygląda egzamin

 1. Część teoretyczna – składająca się z 30 pytań jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru.
 2. Za każde poprawnie rozwiązane pytanie części teoretycznej Kandydat uzyskuje 1 punkt, tym samym łącznie można uzyskać 30 pkt.
 3. Czas trwania części teoretycznej to 45 minut.

Dlaczego Certyfikacja Osób z CeCert?


Harmonogram egzaminów

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym harmonogramem egzaminów pod poniższym linkiem:
Harmonogram

Jesteśmy prężnie rozwijającą się jednostką certyfikującą

Stale rozwijamy swoje kompetencję oferując nowe usługi w obszarze medycznym. Certyfikujemy systemy zarządzania wg ISO 13485 oraz posiadamy w swojej ofercie szeroki zakres kursów związanych z wyrobami medycznymi. Jesteśmy w procesie uzyskiwania notyfikację na rozporządzenie 2017/745, a do 2022 byliśmy jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy dyrektywy 98/79/WE - aktualnie sprawujemy nadzór nad wydanymi certyfikatami.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!