Audytor Wewnętrzny SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015

Szkolenie Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, dwudniowe szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem CeCert. Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w organizacji. Jest ono podstawowym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością. Może stanowić pierwszy etap w drodze do rozwoju w kierunku pełnomocnika systemu zarządzania jakością. 


Co możesz uzyskać:

 1. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 3. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 4. Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w SZJ.
 5. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 6. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat CeCert

Program szkolenia:

 1. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 2. Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 3. Praktyki audytowe: rola audytora, przegląd dokumentacji, planowanie audytu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów audytowych, audytowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, spotkanie zamykające, raport z audytu i działania poaudytowe. – praca warsztatowa.
 4. Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 5. Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu.
 6. Egzamin

Szczegóły dotyczące szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 9001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzenia szkoleń zarówno w obszarze wymagań systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!