30.11.2023

Jak uzyskać Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i co to może znaczyć dla Twojej firmy?

facebook linkedin instagram

Jak uzyskać Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i co to może znaczyć dla Twojej firmy?

We współczesnym, wysoce zdigitalizowanym świecie na przedsiębiorców czeka mnóstwo wyzwań, zwłaszcza tych związanych z ochroną danych i cyberbezpieczeństwem. Jak zapobiegać nowym, cyfrowym zagrożeniom i skutecznie zarządzać ryzykiem? W obliczu dynamicznego rozwoju technologii, wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnymi z wymaganiami ISO/IEC 27001 to krok ku doskonaleniu procedur zabezpieczeń. Dlaczego firmy, instytucje czy inne organizacje powinny wziąć udział w procesie certyfikacji? Poznaj korzyści biznesowe, które przynosi certyfikat bezpieczeństwa informacji!

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)

O bezpieczeństwie informacji stanowi nie tylko zapewnienie ich ochrony, ale i poufności, integralności oraz dostępności. Warto zacząć od przybliżenia, co to jest ISO/IEC 27001, czyli międzynarodowy standard. Co oznacza skrót ISMS i jak działają w praktyce organizacje z certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Co to jest ISMS?

Skrót ISMS (ang. Information Security Management System) oznacza System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w Polsce funkcjonujący również pod skrótem SZBI. Jego podstawą jest norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08, a głównym celem – redukcja ryzyka związanego z różnymi formami zagrożeń bezpieczeństwa danych. Tym, co wyróżnia standard ISO 27001 to uniwersalne zastosowanie – wymagania mają ogólny charakter i można je dostosować do potrzeb danej firmy, czy instytucji. Elastyczne podejście procesowe daje organizacjom swobodę w sposobie zabezpieczenia poszczególnych obszarów.

Dlaczego warto dążyć do uzyskania certyfikatu ISMS?

Z jednej strony firma zyska narzędzie, które pomoże jej zapobiec np. wyciekowi informacji i w konsekwencji utracie wiarygodności, a z drugiej – certyfikat, czyli oficjalny dokument potwierdzający, że spełnia międzynarodowe standardy. Dla kontrahentów, partnerów biznesowych czy klientów to sygnał, że organizacja dostosowuje się do zmieniających się wymagań rynkowych, dbając przy tym o bezpieczeństwo operacyjne.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wynikającymi z Dyrektywy NIS2 podmioty kluczowe, czyli operatorzy usług, którzy działają m.in. w sektorze zdrowotnym czy bankowym, mają obowiązek wdrożyć polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz metody zarządzania incydentami. Pamiętaj, że jeśli Twoja firma działa w branży objętej tymi regulacjami, konieczne będzie spełnienie wymagań NIS2. Za niedostosowanie się do przepisów może grozić kara administracyjna lub nałożenie grzywny.

Jak uzyskać Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji?

Aby uzyskać Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji, konieczne będzie wzięcie udziału procesie Certyfikacji ISO 27001. Cała procedura składa się z kilku kluczowych etapów i wymaga współpracy z jednostką certyfikującą. Oto jak krok po kroku zdobyć dokument potwierdzający zgodność!

Krok 1: Analiza ryzyka i ocena potrzeb

ISO 27001 – jak zostało to wspomniane już wcześniej – umożliwia swobodne podejście i implementację wymagań normy. Od specyfiki organizacji oraz jej potrzeb zależy sposób, w jaki zasoby informacyjne zostaną zabezpieczone. Z tego powodu na samym początku należy nie tylko zapoznać się z tym standardem, ale i określić cele oraz opracować plan zarządzania ryzykiem.

Krok 2: Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wdrożenie wymagań normy ISO 27001 zakłada przede wszystkim stworzenie procedur, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Aby to zrobić, należy zacząć od budowania odpowiednich zabezpieczeń, zrozumiałych również przez pracowników, określenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób oraz mierzenia efektów zastosowanych działań.

Krok 3: Audyt wewnętrzny

Celem audytu wewnętrznego jest ocena, czy system zarządzania danej organizacji spełnia wymagania normy ISO 27001 i realizacja ustalonego na samym początku planu się powiodła. To moment, w którym określa się mocne i słabe strony ISMS, a także identyfikuje niezgodności, dążąc do poprawy i udoskonalenia systemu.

Krok 4: Niezależny przegląd bezpieczeństwa informacji

Organizacja powinna, w określonych odstępach czasu dokonać niezależnego przeglądu wdrożonych zabezpieczeń.

Obydwa kroki 3 i 4 powinny zostać zrealizowane przed krokiem 5 i być danymi wejściowymi do przeglądu zarządzania

Krok 5: Przegląd zarządzania

Zanim przystąpi się do audytu certyfikacyjnego – realizowanego przez jednostkę certyfikującą – należy dokonać obowiązkowego przeglądu zarządzania. Jego celem jest cykliczne potwierdzenie, że organizacja realizuje cele związane z systemem zarządzania, wdrożone zabezpieczenia są nadal adekwatne do kontekstu organizacji, ryzyka pozostają zidentyfikowane i zarządzane, a przydzielone zasoby – wystarczające. Wyniki przeglądu zarządzania mają prowadzić do podjęcia działań prowadzących do doskonalenia systemu.

Krok 6: Audyt certyfikacyjny

Audyt certyfikacyjny przeprowadza trzecia, niezależna strona, która gwarantuje obiektywną ocenę zgodności. W tym celu należy skontaktować się z jednostką certyfikującą i złożyć wniosek o certyfikację, w którym znajdą się szczegółowe informacje na temat firmy. Oferta jest przygotowywana indywidualnie i przesłana klientowi. Jeśli warunki współpracy mu odpowiadają, następuje podpisanie umowy oraz ustalenie terminu audytu. 

Audyt certyfikacyjny jest podzielony na dwa etapy:

  1. Potwierdzenie gotowości firmy do certyfikacji właściwej, która odbywa się podczas kolejnego etapu. 
  2. Szczegółowe sprawdzenie, czy dokumentacja firmy jest zgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz czy została skutecznie wdrożona. 

Podczas audytu zespół audytorów zbiera i zapisuje dowody potwierdzające zgodność systemu z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Wynikiem audytu jest raport, w którym audytor wiodący rekomenduje (lub nie) wydanie certyfikatu ISMS.

Krok 7: Uzyskanie certyfikatu ISMS

Na podstawie raportu przygotowanego przez zespół audytorów pod przewodnictwem audytora wiodącego jednostka oceniająca zgodność przyznaje certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Raport przesłany przez audytora wiodącego do jednostki certyfikującej jest poddawany niezależnemu przeglądowi, a następnie kompetentna i wyznaczona osoba podejmuje decyzję certyfikacyjną. Na tej podstawie jest wydawany (lub nie) certyfikat ISMS.

Dokument ten stanowi oficjalne potwierdzenie, że dana organizacja podjęła i wprowadziła wszystkie niezbędne kroki do tego, aby spełnić wymagania ISO/IEC 27001 i zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa informacji.

Korzyści z posiadania Certyfikatu w zakresie cyberbezpieczeństwa ISMS

Co oprócz wdrożenia wymagań normy ISO 27001 zmienia w firmie wprowadzony system? Certyfikacji towarzyszy wiele korzyści. Zalety z uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) to, m.in.:

  • budowanie zaufania wśród klientów,
  • ochrona przed incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku,
  • minimalizacja ryzyka strat finansowych,
  • profesjonalny i wiarygodny wizerunek,
  • większa świadomość dotycząca bezpieczeństwa informacji wśród pracowników,
  • zachowanie ciągłości działania wynikające z zabezpieczenia danych przed różnego rodzaju wypadkami,
  • dodatkowe narzędzie marketingowe w postaci prestiżowego certyfikatu.

Certyfikat ISMS a Certyfikaty Cyberbezpieczeństwa

Obecnie można uzyskać wiele certyfikatów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Czym na ich tle wyróżnia się certyfikat bezpieczeństwa informacji zgodny z ISO 27001? Udział w certyfikacji cyberbezpieczeństwa wynika z chęci zabezpieczenia przede wszystkim cyberprzestrzeni i sieci, a więc dotyka bardziej technicznych aspektów. ISMS ze względu na swój kompleksowy charakter ma o wiele szerszy zakres i obejmuje wszystkie zasoby informacyjne, skupiając się na bezpieczeństwie fizycznym, osobowym, teleinformatycznym i prawnym. Standard ISO 27001 ze względu na elastyczne i procesowe podejście sprawdzi się w organizacjach różnego typu i wielkości, co czyni go rozwiązaniem atrakcyjnym przede wszystkim ze względu na uniwersalne zastosowanie.

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.